هاله  خود  را پاک و شفاف نگه دارید 

تهیه کننده: بیتا سمیعی