حضرت ابراهیم از خدا خواست که شیطان  را به او نشان دهد

تهیه کننده: بیتا سمیعی