چه چیز تو رو انقدر مغرور کرده ای فرزند آدم ؟

هر چقدر هم با غرور و سنگینی بر زمین راه بری، هرگز سنگینی تو زمین رو نخواهد شکافت و هر چقدر با غرور سرت رو بالا بگیری، هرگز از کوه ها بالاتر نخواهد رفت ...

خودت رو زمین بگذار تا خدا رو ببینی ... 

تهیه کننده: تکتم آذرتاش