چه ایراد داره که وقتی به مسئله ای میخوری، روت رو به سمت خدا کنی و بگی من بلد نیستم این مسئله رو حل کنم، تو وکیل من باش، تو حل کن ؟

چرا کار رو دست کاردان نسپریم؟

آیا وکیل بودن خدا برای ما کافی نیست ؟

تهیه کننده: ربابه مردانی