آیا خدا برای بندش کافی نیست ؟

اگر کافیه چرا در بقیه به دنبال همدم، راه حل یا رزق و روزی میگردی ؟

چرا از خدا نمیخوای ؟

به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست ...

بیا با عمل نشون بدیم که خدا برای ما کافی است ...

تهیه کننده: حمیدرضا امیری