قسمت 4 سیمرغ : بط مظهر اشخاص وسواسی وافراطی

تهیه کننده: بیتا سمیعی