اشخاص زاهد وجاه طلب در قسمت 6 سیمرغ همای می باشد

تهیه کننده: بیتا سمیعی