یعبدون یعنی بندگی سوره یس آیه 61

تهیه کننده: محبوبه آهنگر