ناس کارماست ما هستیم که جهنم را می سازیم 

تهیه کننده: نسرین طاهری