هنگامیکه به آنان(منافقان) گفته شود در زمین فساد نکنید، مى‌گویند: همانا ما خود مان اصلاحگرهستیم
درواقع این ها هیچ وقت اصلاح نخواهند شد زیرا کارشان را توجیح می کنند .