هدف خداوند در این آیه نمایان کردن چهره‌های مختلف منافقین است. که به ما نشان دهد .