میفرماید منافقین به گونه ای عمل میکنند که زمانی با آنها برخورد میکنیم مثل مومنان بنظر میآیند.حتی اعمال آنها را نیز انجام میدهند.کردار آنها هم مانند مومنان است.نماز اول وقت میخوانند.لَقوُ به معنی ملاقات و برخورد است.لیکن دراینجا برخورد حسی مورد نظرمی باشد.زمانی که با آنها برخورد میکنیم حس میکنیم مثل مومنین هستند.اما زمانی که با خودشان خلوت میکنند به شیاطین وجودشان میگویند ما با شما هستیم.ومومنان را به تَمَسخُرگرفته بودیم