کسی که شیطان در درونش حلول کرده به سمت حوزه منفی که همان شیاطین هستند کشیده می شود و دیگر همیشه مردد است خودش هم نمیداند که واقعاً درست عمل میکند یا اشتباه.