دنیا محل تجارت برای آخرت می باشد  چه چیزی را باید تجارت کرد؟؟  بهترین خرید و فروش, تجارت نور و هدایت است، چطور میتوانیم این تجارت پرسود را انجام دهیم، ؟
برای این تجارت نیاز است که منافق نباشیم و همنشین منافقان نشویم این اولین و بهترین راه برای تجارت پرسود آخرت می باشد، ،