خداوند در این آیه می فرمایند:اگردر شک هستید از آنچه که نازل کردیم ما بر بنده خودمان پس بیاورید سوره ای نظیر آن و بخوانید شاهدانتان را.خداوند که شاهد است آیا می توانید شاهد دیگری بیاورید؟خداوند بر همه چیز شاهد است، اگر راست میگویید!