عمل صالح هم به معنای کارهای نیک و شایسته است و هم به معنای اصلاح عمل است. بسیاری از مردم اعمالشان غلط است ولی می پندارند که درست عمل می کنند.