باید به گونه ای رفتار کنیم که خداوند از ما راضی و خشنود باشد.نه دیگران.

تهیه کننده: نسرین طاهری