هر کس در این دنیا آمده برای خودش کاسبی کند، آنها برای خودشان کاسبی می کنند تو برای خودت،

تهیه کننده: مریم جباری