خداوند متعال می فرماید: چه می شد اگر اینها می گرویدند به الله و روز آخر، یعنی اینکه خداوند و آخرت گرویدنی است هر دو گرویدن قبل از مرگ است

تهیه کننده: رامش مخبر