می فرماید:او چیره و مسلط است بر بندگانش و حکم را اجرا می کند نسبت به آگاهی که در مورد بندگانش دارد.خداوند حکیم است

تهیه کننده: محمدرضا قنبری