انسان نباید از رحمت خداوند ناامید بشود، یکی از رحمت های بزرگ خداوند توبه پذیری است یعنی ایمان آوردن و توبه کردن قبل از این که مرگ او فرا برسد و اصرار بر گناه نداشته باشد چون اصرار بر گناه از گناهان کبیره است .

تهیه کننده: محمدرضا قنبری