خداوند کسی است که شب ما را می میراندو صبح زنده میکند یعنی خواب برادر مرگ است و ما اگر بخواهیم بدانیم عملمان چگونه است باید دقت کنیم که چه خوابی می بینیم باید سعی کنیم خوابهایمان را درست کنیم چون در خواب قبض روح می شویم وملکی ما را دوباره برمی گرداند.

تهیه کننده: محمدرضا قنبری