خداوند متعال می فرماید: به درستی که آنچه در آسمانها و زمین است به خداوند تعلق دارد، حائز اهمیت است که انسان در این آیه تفکر کند، اگر هر آنچه در آسمانها و زمین است در مالکیت پروردگار می باشد چگونه خود، فرزند و اموالمان را استثناء دانسته و می گوئیم ثروت من، فرزند من، خانه من ... 

تهیه کننده: دل آرام سروری