پیاده سازی صفت صبورخداوند 

تهیه کننده: لیلا چراغی
مریم هدایت

اسما الهی ثقل دارد ولی ثقیل تر از آن پیاده سازی این اسمها در خودمان است یکی از این اسما صبور است . می دانیم که عجله کار شیطان است پس وقتی صبور هستیم شیطانی در کار نیست وقتی شرایط سخت زندگی را تحمل می کنیم و در برابر رفتار بد دیگران عکس العمل نشان نمی دهیم یعنی صفت صبور بودن خداوند را در خود پیاده کرده ایم.