خداوند متعال در این آیه می فرماید ما هلاک نکردیم از هیچ شهر یا قریه ای، مگر اینکه برای آنها کتابی معلوم باشد و این کتاب معلوم در واقع کتاب مبین است که یکی از اسامی قرآن هم مبین است که اصطلاحاً قرآن مبین هم می گویند. دلیل اینکه آن را مبین می گویند این است که از ازل تا به ابد هر کسی و هر چیزی در آن مشخص و نوشته شده است،

تهیه کننده: اعظم فلاح