باید در همه جا خدا شاهد و ناظر ببینیم و خود را از خدا جدا نکنیم، اگر خود را از خدا جدا نکنیم کن فیکونی برای ما اتفاق خواهد افتاد . 

 

تهیه کننده: سیما  جدیدی