بشر سربه هوا است .درحالیکه باید سرش به پائین باشد وکار خودش را انجام دهد . ما تنها نیستیم ما ملائکی داریم، رسولانی داریم که مارا به راه استقامت هدایت می کنند. 

تهیه کننده: نسرین طاهری