رسولان وملائک از بین ایدیهم خبر دارند البته شیاطین هم خبر دارند اما نه به بعد وعمق ملائک، دید شیاطین واجانین بسیار کوتاهتر از دید ملائک است و دید ملائک هم بستگی به لیاقت ما دارد . پس می فرماید:ما (خداوند توسط ملائک)پرده ای قرار دادیم وبوسیله سد پوشانیدیم که گذشته و آینده خود را نبینند ونشنوند، چرا؟ چون ما باید ناخودآگاهمان بنده گی کندومیل به خدا داشته باشد وعبودیت کند پس نمی بینیم وباید بگوییم استغفرالله ربی واتوب الیه، وپناه می بریم به خدااز این پرده ها چون این پرده ها برای کسانی است که کافرشدند وبر خلاف هستی وحق و حقیقت کارهایشان را انجام میدهند وبرای خود «کارما»ایجاد می کنند که همین «کارما»برایشان سد وپرده می شود واین سد را کسی دارد که دروغ بگوید وتهمت بزند ودلی را بشکند وکار خلاف انجام دهد واحاطت به سیئه شود وگناه اطرافش را احاطه کرده ودرواقع برایش سد وپرده میشود

تهیه کننده: نسرین طاهری