می فرماید: این است و جزء این نیست، که اگر ما امر کنیم،

( أَرَادَ شَیْئًا ) چیزی را خواسته واراده کنیم،

( یَقُولَ لَهُ کُنْ ) بگوئیم بشو می شود .

خداوند فرمود، شمس، خورشید شد .

سالیان سال همه موجودات از نور و گرمای آن زندگی می گیرند .

و حیات تمامی موجودات با آن وابسته است ....


کافی است که فقط خدا را وکیل بگیریم تا ببینیم که چه میشود