در این رساله و خصوص آورده: اگر کسی لذت خلوت بداند و هستی را به نیستی مبدّل گرداند، پس بر اسب فکرت سوار شود و در میدان علم غیب دواند، از مغیبات وی را لذتی باشد و از حال انسانیّت به در رود.

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی