جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه
بی یاد تو هر جا که نشستم، توبه
در حضرت تو، توبه شکستم صد بار
زین توبه که صد بار شکستم توبه

 

تهیه کننده: سکینه قاسمی