با تفسیر و تدبر در آیه 1 سوره نازعات؛ به این موضوع میپردازیم که جان انسان چگونه گرفته میشود

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی