با تدبر در آیه دوم سوره مبارکه ی نازعات، به این مهم میرسیم که در هنگام مرگ انسان های خوب، فرشتگان مسئول شاد و مسرور هستند
آیا این زیبا نیست ؟

تهیه کننده: بیتا سمیعی