مرگ اگر مرد است آید پیش من
تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ
مرگ ما هست عروسی ابد
سر آن چیست هو الله احد

مولانا

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی