وقتی زمان مرگ انسان نیکی فرا میرسد، فرشتگان از یکدیگر سبقت میگیرند که به دیدار آن فرد بروند ...
چه خوش سرانجامی ...

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی