پس از مرگ ما، فرشتگان عالم امر الهی، برای وضع ما تدبیر میکنند
اما بر چه اساس ؟
بر اساس کتاب اعمال خودمان در دنیا ...

 

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی