اعمال بد ما، ما را به ظلمت و گمشدگی میکشاند .
آنجاست که انسان میپرسد راه فرار کجاست ؟
راه فرار این است که دیگر گناه نکنیم

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی