پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد


حواسمان باشد با چه کس نشست و برخاست میکنیم !

با چه کس صحبت میکنیم یا حتی با چه کس چت میکنیم

هرگر فکر نکنید بی تاثیر است

در این جهان هیچ چیز بی عکس العمل نیست


تهیه کننده: نسرین طاهری